Werkwijze

In onze Praktijk zijn volwassenen en ouderen van harte welkom. We werken klachtgericht, kortdurend en op maat. Er is altijd een verwijzing voor psychologische hulp van de huisarts of bedrijfsarts nodig. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief wordt vermeld:

  • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg genoemd);
  • dat er sprake is van een vermoeden van een DSM “diagnose” *;
  • eventueel zorgpad en benodigde aanvullende voorzieningen;
  • de gegevens van de verwijzer/huisarts.

We starten met face to face gesprek in de vorm van een intakegesprek. Vaak zijn aanvullende vragenlijsten nodig om de klacht nog duidelijker in beeld te brengen en een  eenduidige diagnose te kunnen stellen of te bevestigen.  Daarna bieden wij een behandelarrangement aan op basis van e-health of bended care, dat past bij de klacht. Dit bespreken we samen in de vorm van het behandelplan en als u zich daarin kunt vinden, gaan we vervolgens meteen samen aan de slag. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De frequentie en het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek. Doorgaans zijn 5 tot 13 sessies voldoende om de klachten beheersbaar te maken.  We evalueren regelmatig tijdens het hulpverleningsproces. Aan het eind van de behandeling bespreken we samen de effecten en tevredenheid en meten deze middels vragenlijst(en). Ook stellen wij samen een terugvalpreventieplan op.

We werken met verschillende therapievormen (zie arrangementen) op basis van (beperkt) face tot face contact, maar vooral met nieuwe ontwikkelingen binnen GGZ standaarden zoals Blended Care en E-health.  Blended care is de combinatie van face to face gesprekken met online ondersteuning van de behandeling bij bijvoorbeeld depressie of angstproblemen. E-health online behandeling vindt in een beveiligde behandelomgeving via internet plaats (Mindspace). Eigenlijk is het een online behandelkamer. In de online behandelkamer wordt veilig gecommuniceerd via berichten en beeldbellen. In overleg met de cliënt wordt gezocht naar de meest passende en efficiënte aanpak. 

Het komt regelmatig voor dat ook gezinsleden of mantelzorgers (op enig moment) betrokken worden bij de therapie of behandeling. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de klacht niet past binnen ons behandelaanbod, dan verwijzen wij, uiteraard met uw instemming, door naar een collega psycholoog of de Specialistische GGZ. We zorgen ook dan voor maatwerk. We werken voor consultatie en doorverwijzing samen met huisartsen en Specialistische GGZ (Met GGZ) in de regio Midden-Limburg. 

We werken uitsluitend volgens protecollaire behandelingen en op basis van evidence-based programma’s. We monitoren de resultaten van de therapie of behandeling middels vragenlijsten die door de cliënt wordt ingevuld (ROM). We doen met een voormeting (aan het begin van de behandeling), een tussenmeting en een eindmeting. Het effect van de therapie wordt zichtbaar aan de hand van deze metingen. 

Na de behandeling worden cliënten uitgenodigd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen middels de CQi-GGZ-VZ-AMB vragenlijst. In het afgelopen jaar (2019) zijn er 6 vragenlijsten ingevuld. De volgende gemiddelde scores komen hieruit naar voren (schaal van 1 t/m 10):

Bejegening   8,8  ~~  Bereikbaarheid 7,8  ~~  Samen beslissen 8,5  ~~  Uitvoering behandeling 8,5 ~~ Bespreken resultaten 8,5 ~~ Beoordeling 8,5   

De resultaten stemmen ons in het algemeen tot tevredenheid, vooral ook op het gebied van samen beslissen. Er zijn echter relatief weinig vragenlijsten ingevuld en dat geeft wellicht toch een minder betrouwbaar resultaat. Aandachtspunt voor onze praktijk is cliënten nadrukkelijker te benaderen om de vragenlijsten in te vullen, zodat ook een objectiever beeld mogelijk is en wij hiermee ons voordeel kunnen doen in aanpassingen en bijstelling van onze werkwijze en behandelprogramma’s om nog beter te kunnen afstemmen.

Daarnaast wordt aan cliënten gevraagd een waardering te geven via Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl). De cliënttevredenheid is ruim gemiddeld. Onze waarderingen op de zorgkaart vind u terug in het tabblad kwalificaties. Met uw waarderingen kunnen wij onze hulpverlening blijven actualiseren en verbeteren. Ook hier zijn er weinig nieuwe waarderingen in 2019 toegevoegd.

Wij maken ons sterk voor een nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle en volledige terugkoppeling van de informatie waarin de inhoud en het resultaat van de behandeling en eventuele adviezen centraal staan. Natuurlijk wordt bovenstaande informatie alleen uitgewisseld met voorafgaande (schriftelijke) toestemming van u als cliënt. Hetzelfde geldt voor uitwisseling van informatie met andere (keten)partner-zorgverleners, zoals paramedici, wijkteams, wijkzorg en gespecialiseerde GGZ. Wij hanteren hierbij de aanbevelingen uit de Generieke Module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (klik hier).

*  we  hebben moeite met het gebruik van de term “diagnose “, maar dat zijn nu eenmaal de eisen die de zorgverzekeraar stelt. Te denken valt aan : sociale angst, gegeneraliseerde angst, stemmingsstoornis, depressie, of gedragsstoornis.