Werkwijze

In onze Praktijk zijn volwassenen en ouderen van harte welkom. We werken klachtgericht, kortdurend en op maat. Er is altijd een verwijzing voor psychologische hulp van de huisarts of bedrijfsarts voor volwassenen (vanaf 18 jaar)  nodig. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief wordt vermeld:

  • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg genoemd);
  • dat er sprake is van een vermoeden van een DSM “diagnose” *;
  • de gegevens van de verwijzer/huisarts.

We starten met  een intakegesprek. Vaak zijn aanvullende vragenlijsten nodig om de klacht nog duidelijker in beeld te brengen en een  eenduidige diagnose te kunnen stellen of te bevestigen.  Daarna bieden wij een protocollair therapie- of behandelarrangement aan, dat past bij de klacht. Dit bespreken we samen in de vorm van een behandelplan en als u zich daarin kunt vinden, gaan we vervolgens samen meteen aan de slag. Het behandelplan wordt een keer per maand geëvalueerd. De frequentie en het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek. Doorgaans zijn 5 tot 13 sessies voldoende om de klachten beheersbaar te maken. Een sessie duurt 1 uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten rapportage). We evalueren regelmatig tijdens het hulpverleningsproces. Aan het eind van de behandeling bespreken we samen de effecten en tevredenheid en meten deze middels vragenlijst(en). Ook stellen wij samen een terugvalpreventieplan op.

We werken met verschillende therapievormen (zie arrangementen) op basis van face tot face contact, maar ook met nieuwe ontwikkelingen binnen GGZ standaarden zoals Blended Care en E-health.  Blended care is de combinatie van face to face gesprekken met online ondersteuning van de behandeling bij bijvoorbeeld depressie of angstproblemen. E-health online behandeling vindt in een beveiligde behandelomgeving op internet plaats (Mindspace). Eigenlijk is het een online behandelkamer. In de online behandelkamer wordt veilig gecommuniceerd via berichten en beeldbellen. In overleg met de cliënt wordt gezocht naar de meest passende en efficiënte aanpak.

Het komt regelmatig voor dat ook gezinsleden of mantelzorgers (op enig moment) betrokken worden bij de therapie of behandeling. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de klacht niet past binnen ons behandelaanbod, dan verwijzen wij, uiteraard met uw instemming, door naar een collega psycholoog of de Specialistische GGZ. We zorgen ook dan voor maatwerk. We werken voor consultatie en doorverwijzing samen met huisartsen en Specialistische GGZ (Met GGZ) in de regio Midden-Limburg. Daarnaast hebben we ook regelmatig overleg in intervisiebijeenkomsten met huisartsen en andere (para)medici binnen de Ketenzorg.

We werken uitsluitend volgens protecollaire behandelingen en op basis van evidence-based programma’s. We monitoren de resultaten van de therapie of behandeling middels vragenlijsten die door de cliënt wordt ingevuld (ROM). We doen met een voormeting (aan het begin van de behandeling), een tussenmeting en een eindmeting. Het effect van de therapie wordt zichtbaar aan de hand van deze meting.  Ook de cliënttevredenheid maakt daar deel van uit.
De huisarts of bedrijfsarts, wordt aan het eind van de behandeling geïnformeerd via zorgmail, tenzij u daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. Derden ontvangen nooit informatie zonder uw schriftelijke toestemming.

*  we  hebben moeite met het gebruik van de term “diagnose “, maar dat zijn nu eenmaal de eisen die de zorgverzekeraar stelt. Te denken valt aan : sociale angst, gegeneraliseerde angst, stemmingsstoornis, depressie, of gedragsstoornis.